Podtrzymuje leczenie za granica

Jest to o tyle problem zdrowotny, że zdecydowana większość tj. Królewska 51, Kraków nr. Refundacja leków jest różna w różnych krajach i zwykle wymaga pokrycia od kilkunastu do kilkudziesięciu lub nawet stu procent ich wartości. Polskie pacjentki liczą, że Ministerstwo Zdrowia udostępni terapię już na wczesnym etapie leczenia. Nie ma żadnych nowych propozycji - mówi rozżalony ojciec Julki.

Każde leczenie ma swoje racjonalne granice. Radosław Owczuk w rozmowie na temat terapii daremnej i związanych z nią dylematów, a także dostępnych uregulowań prawnych oraz nowych wytycznych. Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Radosław Owczuk Podtrzymuje leczenie za granica specjalistą w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, kierownikiem Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, konsultantem krajowym w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii.

Czy terapia daremna oznacza to samo co terapia uporczywa? W piśmiennictwie anglojęzycznym takie pojęcie nie występuje. Chodzi tutaj o semantykę. Nie pasuje ono do leczenia, zwłaszcza w okresie kończącego się życia.

Jest to zresztą dosłownie przetłumaczona z języka angielskiego nazwa tego typu postępowania, czyli futile therapy. Terapia daremna nie ma celu terapeutycznego lub jest on niemożliwy do osiągnięcia. Lekarze podejmujący się takiego leczenia przedłużają jedynie proces umierania, podczas gdy chory nie ma szans na poprawę stanu zdrowia czy tym bardziej na powrót do zdrowia.

Lecząc niewydolność jakiegoś układu czy narządu, a czasem nawet niewydolność wielonarządową, na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii OAiIT nastawiamy się na trzy scenariusze. Po pierwsze: możemy przywrócić czynność danego narządu, układu czy wielu układów. Przykładem jest chory ze stłuczeniem płuc po wypadku komunikacyjnym, który wymaga wentylacji mechanicznej, ale po jakimś czasie zaczyna oddychać samodzielnie.

KOSZTY LECZENIA W UNII EUROPEJSKIEJ

Po drugie: możemy skutecznie zastąpić narząd. Dotyczy to organów, które mają ograniczone możliwości regeneracyjne lub zostały znacznie zniszczone w przebiegu choroby, np. Po trzecie: możemy doprowadzić do przeszczepienia niewydolnego narządu. We wszystkich przypadkach chory musi dysponować pewnym potencjałem na przeżycie stanu krytycznego.

W momencie, gdy lekarz uświadamia sobie, że jego dalsze działania nie przynoszą żadnego skutku i z medycznego punktu widzenia nie może zaproponować pacjentowi nic więcej, to kontynuacja leczenia określana jest jako terapia daremna.

Pomoc finansowa

Jakie interwencje medyczne mogą być uznane za terapię daremną? Są to zarówno pewne metody leczenia, jak i zaawansowane sposoby monitorowania, które nie przynoszą korzyści pacjentowi. Pamiętajmy, że wraz z rozwojem medycyny stają się one coraz bardziej inwazyjne.

Ta inwazyjność musi mieć jednak swoje Podtrzymuje leczenie za granica. Czy w związku z tym terapia daremna jest błędem w sztuce lekarskiej? Taka teza nigdzie dosłownie nie została sformułowana, jednak w mojej ocenie — tak.

Bez wątpienia przedłużanie agonii można traktować jako działanie niewłaściwe. Na razie jeszcze praktycznie nie spotykamy się z sytuacjami, gdy rodzina występuje z roszczeniami z powodu poddawania pacjenta terapii daremnej, a tym samym w nieuzasadniony sposób przysparzania mu cierpień. Myślę, że z czasem takie pozwy mogą zacząć się pojawiać, chociaż jak dotąd świadomość społeczeństwa w tym zakresie jest niewielka.

Konsekwencje stawow stawu na ramie Osteochondroza i leczenie srodkow ludowych

Dziś temat ten jest czasem obecny np. Nie sądzę przy tym, by kwestie takie były często poruszane podczas rodzinnych rozmów, kiedy jeszcze sam zainteresowany przed zachorowaniem mógłby wyrazić swoją wolę.

Unikamy rozmów o śmierci. Oczywiście, zdarzają się przypadki, gdy rodzina przychodzi do lekarza i mówi, że najbliższy zawsze powtarzał, by nie podtrzymywać go przy życiu za wszelką cenę, ale nie są one częste. W takiej sytuacji lekarze mogą nie podejmować terapii albo odstąpić od tej, która nie przynosi korzyści.

Tak, pierwsza opcja to niepodjęcie kolejnych czynności terapeutycznych, gdy wcześniejsze nie przynoszą skutku, a więc są nieuzasadnione dobrem pacjenta.

Dzieje się tak np. Natomiast odstąpienie od terapii ma miejsce wówczas, gdy zaprzestajemy kontynuowania wcześniej zaproponowanego i wdrożonego leczenia. Na przykład u chorego z ciężką niewydolnością oddechową poddanego terapii ECMO, czyli oksygenacji pozaustrojowej, u którego dochodzi do masywnego krwotoku wewnątrzczaszkowego, co może się zdarzyć w związku z koniecznością stosowania antykoagulacji, rokowanie jest jednoznacznie złe, w związku z czym traci sens podtrzymywanie takiego leczenia.

Ponad 80 proc.

Artrisa zapalenie stawow oczyszczaniu ramion 999 masci dla opinii stawow

Kto w praktyce klinicznej decyduje o tym, kiedy zaprzestać podejmowania interwencji medycznych w celu podtrzymywania życia pacjenta? Jakie uregulowania prawne lub inne wytyczne dotyczą postępowania medycznego w takiej sytuacji?

W Polsce, zgodnie z prawem, stwierdzenie śmierci mózgu oznacza rozpoznanie zgonu.

Dzieci ze złośliwym guzem mózgu szukają pomocy za granicą. Ale koszty są ogromne

W tym momencie zaprzestaje się jakichkolwiek czynności diagnostyczno-terapeutycznych. Śmierć mózgu pozwala również rozpocząć procedurę pozyskania narządów do transplantacji, chociaż to Bolu Sustavok. jest osobny temat. W rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii jest napisane, że anestezjolog na wezwanie podejmuje Podtrzymuje leczenie za granica i decyduje o jej zakończeniu.

W interpretacji prawnej resuscytacja nie oznacza tylko uciskania klatki piersiowej i sztucznego oddechu, co kojarzy się z procedurą wykonywaną po zatrzymaniu krążenia, ale jest pojęciem szerszym i obejmuje wszystkie czynności prowadzone w celu podtrzymywania funkcjonowania istotnych dla życia narządów.

Istnieje również dokument z r. Zgodnie z nim, decyzja o zaprzestaniu terapii musi być podpisana przez trzech lekarzy po wcześniejszej rozmowie i porozumieniu z rodziną chorego.

Polski system prawny nie reguluje wprost tzw. W związku z tym nie ma prawnej możliwości, aby pewne rzeczy ustalić z wyprzedzeniem, chociaż oczywiście autonomia pacjenta jest bardzo ważna. Jeżeli nie zgadza się on na podejmowanie pewnych czynności, będąc w pełni świadomym, to nie ma podstaw, by się temu sprzeciwiać. W r. Podtrzymuje leczenie za granica Konferencji Episkopatu Polski, dotyczące terapii daremnej chorych poddawanych intensywnej terapii. Jest ono dość jednoznaczne i wskazuje, że jedynym skutkiem terapii daremnej — rozumianej jako postępowanie, które nie jest w stanie przynieść poprawy zdrowia — jest przedłużanie lub potęgowanie cierpienia chorego.

Są regiony kraju, w których dokument ten ma ogromne znaczenie i jest bardzo pomocny w rozmowach z rodzinami pacjentów. Obecnie czekamy na publikację dokumentu przygotowanego przez Zespół ds. Co może zmienić publikacja tych wytycznych? To trudne pytanie, ponieważ aby coś się zmieniło w praktyce i było sprawnie realizowane, konieczne są zmiany legislacyjne. Tymczasem do tej pory ze wszystkich specjalności medycznych tylko anestezjolodzy mają umocowanie prawne w zakresie terapii daremnej.

Kodeks Etyki Lekarskiej nie jest bowiem źródłem prawa. Z kolei Rzecznik Praw Pacjenta jest urzędnikiem państwowym, dlatego liczę, że opublikowane przez niego wytyczne dostarczą lekarzom narzędzi do podejmowania trudnych decyzji związanych z okresem kończącego się życia. Mam nadzieję, że dokument ten będzie stanowił również pewien punkt odniesienia, pozwalający na to, aby towarzystwa naukowe wszystkich specjalności lekarskich mogły stworzyć wytyczne w obszarach, którymi się zajmują.

Tym bardziej, że zjawisko terapii daremnej zaczyna pojawiać się w coraz większym stopniu również w innych dziedzinach medycyny. Bardzo wcześnie zostało ono dostrzeżone w onkologii. Pacjenci z nowotworami w fazie terminalnej — czy to Podtrzymuje leczenie za granica skutek braku odpowiedzi na leczenie, czy nawet już w momencie rozpoznania — są leczeni paliatywnie, często w hospicjach stacjonarnych i domowych.

Ponadto jednym z pierwszych dokumentów poruszających ten temat były wytyczne Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Pamiętam też wykład prof. Oznacza to, iż lekarze specjalności zabiegowych zauważyli, że w związku z rozwojem medycyny można podjąć wiele różnych interwencji, ale są sytuacje, gdy niezależnie od najlepszych intencji, działania te nie przyniosą żadnej korzyści pacjentowi.

Na oddział anestezjologii i intensywnej terapii często trafiają pacjenci w bardzo ciężkim stanie. Jakie kryteria decydują o ich przyjęciu na OAiIT? W tym zakresie mamy uregulowanie prawne. We wspomnianym już rozporządzeniu w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii jest przepis mówiący o tym, że Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii opracowuje i uaktualnia kryteria przyjęcia na OAiIT.

Obecnie obowiązujący dokument pochodzi z r.

Leczenie zlaczy zywych i martwych wody Leczenie stawow bez boku

Priorytet pierwszy to chorzy, co do których mamy pewność, że odniosą korzyść z intensywnej terapii. Priorytet drugi to chorzy wymagający intensywnego monitorowania w systemie wzmożonego nadzoru, u których w każdej chwili może zaistnieć konieczność wdrożenia inwazyjnych technik Podtrzymuje leczenie za granica, zarezerwowanych wyłącznie dla intensywnej terapii. W priorytecie trzecim lokujemy chorych, których stan zdrowia, poprzedzający wystąpienie stanu zagrożenia życia, jak też zaawansowanie aktualnie toczącego się procesu chorobowego, ograniczają w znacznym stopniu szanse na wyzdrowienie i tym samym osiągnięcie korzyści z przyjęcia na OAiIT.

Priorytetem czwartym natomiast określani są pacjenci, co do których mamy przekonanie, że tej korzyści nie odniosą, a więc będą poddawani terapii daremnej. W tej ostatniej grupie są np. W praktyce zdarza się inaczej, chociaż są to raczej pojedyncze przypadki. Decyzję o przeniesieniu pacjenta na OAiIT podejmuje specjalista anestezjologii Podtrzymuje leczenie za granica intensywnej terapii po przedstawieniu sytuacji chorego przez lekarza prowadzącego, jeżeli dana osoba jest przyjmowana z innego oddziału szpitala.

Omawiany jest charakter i przebieg choroby oraz rokowanie. Jaka jest rola rodziny w sytuacji, gdy musi zapaść decyzja o niepodjęciu czy odstąpieniu od terapii i jakie najczęściej są reakcje osób bliskich? Decyzję co do tego, czy pacjent wyczerpuje znamiona terapii daremnej podejmuje konsylium złożone z trzech lekarzy specjalistów anestezjologii i intensywnej terapii, w tym osoba kierująca oddziałem, w porozumieniu ze specjalistami z innych dziedzin.

Przeprowadza się też zawsze rozmowę z rodziną. Jest ona szczególnie ważna. Przez wszystkie lata pracy nie spotkałem się z sytuacją, w której najbliżsi nie przyjmowaliby argumentów medycznych dotyczących zaprzestania czy nieeskalowania terapii w momencie, gdy nie można już niczego więcej zaoferować pacjentowi.

Myślę, że są jednak w Polsce regiony, w których rozmowy na temat terapii daremnej są trudniejsze. Z pewnością dużą rolę odgrywają tutaj kwestie światopoglądowe czy religijne. Ostatnio głośna była sprawa pacjenta leczonego w Wielkiej Brytanii.

Czytaj także

Rodzina mieszkająca w Polsce nie chciała wyrazić zgody na zaprzestanie terapii, która z punktu widzenia lekarzy była bezskuteczna. Z tego, co wiem, ten pacjent nie leżał na OIT, nie wymagał mechanicznej wentylacji płuc. Był to mężczyzna, który mieszkał wiele lat w Wielkiej Brytanii, tam był leczony i obowiązywało go tamtejsze prawo, a trudno mi komentować uregulowania prawne obowiązujące w Podtrzymuje leczenie za granica państwie.

Niepodjęcie lub odstąpienie od leczenia podtrzymującego funkcję narządów, nieprzynoszącego korzyści dla pacjenta, nie oznacza rezygnacji personelu medycznego z obowiązku opieki nad chorym. Jakie procedury medyczne muszą być wykonywane do końca? W Polsce nie odstępuje się od żywienia i pojenia pacjenta.

Standardem opieki paliatywnej są też czynności pielęgnacyjne, profilaktyka i leczenie odleżyn oraz skuteczne Podtrzymuje leczenie za granica przeciwbólowe.

glukozamina chondroityna w aptece Cena Wzywajacy w leczeniu lekow ludowych

Należy podkreślić, że wszystkie te procedury traktowane są jako elementy terapii. W naszym kraju nie przerywa się stosowania wentylacji mechanicznej, z czym możemy się spotkać w niektórych krajach, np.

Czy dalszy rozwój medycyny może w przyszłości przesuwać granice terapii daremnej? Jesteśmy świadkami gigantycznego postępu. Widać to na przykładzie nieuleczalnych dotąd chorób, takich jak rdzeniowy zanik mięśni SMA u dzieci. Jeszcze kilka lat temu możliwe było tylko postawienie rozpoznania i przyglądanie się rozwojowi tej choroby, która szybko prowadziła do śmierci, a dzisiaj — o ile odpowiednio wcześnie podejmie się terapię — można w ogóle nie dopuścić do pojawienia się objawów.

Warto podkreślić również ogromną szansę, jaką daje transplantologia. Dzięki przeszczepieniom sytuacja wielu pacjentów może z dnia na dzień całkowicie się zmienić. Rozwój medycyny sprawia, że wielu chorych nie czeka dzisiaj na śmierć, tylko na narząd, który pozwoli im znowu normalnie funkcjonować.

Account Options

Co więcej, współczesna medycyna oferuje bardzo szeroki wachlarz nowoczesnych metod leczenia, zarówno farmakologicznego, jak i niefarmakologicznego. W przypadku ciężkiej niewydolności krążenia chorego można utrzymywać przez jakiś przy życiu np. Z drugiej strony rozwój techniki pozwala na coraz dłuższe podtrzymywanie funkcji niewydolnych narządów bez realnych korzyści dla pacjenta, czasem nawet przez wiele tygodni, miesięcy, niekiedy lat.

Trzeba jednak pamiętać, że człowiek jest istotą śmiertelną i — przynajmniej na razie — nikt ani nic nie jest w stanie zapewnić mu nieśmiertelności. Śmierć jest częścią życia. Od zawsze uczono mnie, że naturalnego, powolnego procesu umierania się nie leczy. Nie dotyczy to oczywiście stanów nagłych, takich jak zatrzymanie krążenia, ale np.

Polacy za granicą - odc. 14 HISZPANIA

Postęp medycyny sprawia, że ci pacjenci żyją znacznie dłużej, Najlepsze bole i biodra zawsze w końcu wyczerpują się możliwości wspierania czy podtrzymywania czynności narządów.

Chodzi o to, aby nie podtrzymywać ich przy życiu za wszelką cenę. Często ta cena jest ogromnym cierpieniem, nie tylko pacjenta, ale również jego najbliższych. Wydłużanie życia ma sens tylko wtedy, gdy możemy przy tym zachować jego odpowiednią jakość.