Orzecznictwo stawu naramiennego

Bezpośrednio po wypadku został skierowany do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala W konsekwencji dokonał stosunkowego rozdzielenia poniesionych przez strony kosztów postępowania. Przeprowadzono podstawowe badania diagnostyczne nie stwierdzając poważniejszych urazów. Jeżeli deszcz zamarza - środkiem trzeba posypywać cały czas. Podstawę zasądzenia zadośćuczynienia stanowi przepis art.

Nadal jednak utrzymywało się osłabienie siły mięśniowej oraz trudności w wykonywaniu czynności życia codziennego. Stwierdzono, że powód dalej wymaga długotrwałego leczenia rehabilitacyjnego.

Pełny tekst orzeczenia

Zalecono wykonywanie w domu ćwiczeń wyuczonych w ośrodku. Skierowano na dalsze leczenie w POZ. Szpitala Miejskiego Stwierdzono, że bóle kręgosłupa trwają z różnym nasileniem od dnia wypadku. Powód zgłaszał również znaczne bóle i ograniczenie ruchomości barku prawego. Stwierdzono, że w dniu przyjęcia w Orzecznictwo stawu naramiennego przedmiotowym - tułów przesunięty w lewo, krzywizny fizjologiczne kręgosłupa zniesione, głowa ustawiona w protrakcji. Stwierdzono ponadto ograniczenie ruchów kręgosłupa.

Podczas pobytu zastosowano leczenie kinezyterapeutyczne oraz fizykoterapeutyczne. Stwierdzono, że ścięgno mięśnia dwugłowego jest pogrubiałe praktycznie na całym swoim przebiegu. Stożek rotatorów natomiast podłopatkowy, ścieńczały ze sporymi zmianami zwyrodnieniowymi guzka mniejszego, nadgrzebieniowy z całkowicie przerwanym ścięgnem, uszkodzeniem rozciągającym się aż do połowy szerokości ścięgna podgrzebieniowego z dużymi zmianami morfologii pooperacyjnymi guzka większego oraz wyrostka barkowego łopatki, a także przedniej części brzuśca środkowego mięśnia naramiennego.

Stwierdzono, że głowa kości ramiennej jest przemieszczona ku górze, konfliktująca z wyrostkiem barkowym przy odwodzeniu. Koszt tego badania wyniósł zł. USG stawu barkowego prawego wraz ze zdjęciami i rachunkiem k. Pismo to zostało odebrane 28 października roku. Spółdzielni Mieszkaniowej Wskazał, że jest to świadczenie z tytułu roszczenia rentowego tymczasowego jako zł z tytułu opieki nad powodem w wymiarze 2 godzin dziennie Orzecznictwo stawu naramiennego stawce 6 zł za godzinę za okres od 1 września r.

Wskazano, że na tę kwotę składa się kwota Wskazał, że kwestionuje on stanowisko pozwanego w zakresie wysokości przyznanych roszczeń i zażądał uzupełnienia świadczeń do wysokości pierwotnie żądanej.

Wyartykułowano, że z uwagi na niedotrzymanie terminów ustawowych żądane kwoty zostały uznane z mocy prawa przez pozwanego. Powód ponadto zakwestionował prawidłowość przyznanych kwot oraz wskazał, że Bursit Bursit Bursit Leczenie krzywda jest znacznie bardziej poważna niż wynikałoby z przyznanych świadczeń. Powód zwrócił też uwagę, że przyznana kwota tytułem skapitalizowanej renty w decyzji pozwanego do tej pory nie została wypłacona.

Pozwany wskazał, że w toku postępowania likwidacyjnego uznał swoją odpowiedzialność co do zasady. Potwierdził przyznanie decyzją żądanej kwoty. Pozwany wskazał, że kwota będąca przedmiotem pozwu została zapłacona po wniesieniu powództwa.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, w sprawie o sygn. Sąd ponadto zasądził zwrot całości kosztów procesu na rzecz powoda od pozwanego. Z kolei od 21 września r. Zaś od 4 maja r. Z uwagi na silny ból zażywał leki przeciwbólowe.

Przed zdarzeniem z dnia 21 sierpnia r. Był osoba energiczną i aktywną. Utrzymywał rodzinę. Po wypadku załamał się. Powód miał problemy ze snem. Żona M. Utrata pracy przez powoda spowodował w rodzinie problemy finansowe. Każda wizyta u ortopedy to koszt ok. Powód z osoby samodzielnej stał się uzależniony od najbliższych. Powód nadal skarży się na dolegliwości bólowe ręki przy zmianie pogody. Cały czas bierze leki przeciwbólowe.

Przed wypadkiem powód wykonywał prace na działce, pomagał świadkowi S. Na podstawie badania podmiotowego, przedmiotowego oraz po analizie dokumentacji medycznej i akt sprawy biegły stwierdził, że następstwa wypadku z dnia 25 października r. Pomimo złożenia zarzutów przez pełnomocnika pozwanego biegły w opinii uzupełniającej datowanej na 20 października r.

Leczenie zlamania kosci promieniowania w stawie lokciowym

W pierwszej kolejności biegły powołał się na dokument w postaci karty Nr Wydział Świadczeń E. Ponadto biegły wymienił dokumentację medyczną, w której powołano dolegliwości zgłaszane przez powoda. Biegły wyjaśnił również, że rozpoznał u powoda pourazowe zapalenie przyczepu bliższego ścięgien mięśni prostowników placów i ręki prawej po zerwaniu części powierzchniowej jako pourazowy zespół łokcia tenisisty. Biegły argumentował, że przyczyną powstania " łokcia tenisisty" może być przebyty uraz - tak jak ma to miejsce w przypadku powoda - lub zmiany przeciążeniowe, których u powoda nie rozpoznano.

Powód nie leczył się wcześniej z tego powodu, w aktach sprawy nie żadnego dowodu na istnienie wcześniejsze tego schorzenia u powoda. Biegły potwierdził występowanie u powoda zmian zwyrodnieniowych występujących z narastaniem wieku u każdego z osobnika, szczególnie pracującego fizycznie, wskazując że nie są to zmiany typowe dla następstw urazów okolicy barku. Istniejące zmiany zwyrodnieniowe nie wpływają jednakże na dokonaną przez biegłego ocenę, że w następstwie urazu doznanego w czasie zdarzenia z dnia 25 października r.

Ponadto stwierdzone podczas artoskopii barku prawego złamanie fragmentu akromiona z całą powierzchnią stawową tworzącą ACJ jest na pewno zmianą pourazową, która jest skutkiem wypadku z dnia 25 października r.

Operację polegającą na odnerwieniu nadkłykcia bocznego kości ramiennej i obniżenie przyczepów ścięgien Orzecznictwo stawu naramiennego wykonuje się w przypadku przewlekłego zapalenia kości ramiennej zarówno na tle pourazowym powypadkowym oraz w przypadku zmian przeciążeniowych doprowadzających do tego stanu.

Powód przed wypadkiem z dnia 25 października r. W dostępnej dokumentacji nie ma informacji o wcześniejszym występowaniu zmian przeciążeniowych u powoda. W badaniu powoda w dniu 16 maja r. Przy tych ruchach wyczuwalne jest przeskakiwanie po stronie bocznej stawu łokciowego prawego.

  1. Glukozamina Chondroitin 90 kapsulek Cena
  2. Podtrzymywanie traktowania nadgarstka

Ponad nadłykciem bocznym łokcia prawego wygojona blizna pooperacyjna długości 4. Biegły wyjaśnił również, że artoskopię barku lewego powód miał wykonaną z powodu zmian zwyrodnieniowo-zniekształcających lewego stawu obojczykowo - barkowego z zapaleniem kaletki podbarkowo-naramiennej lewej. Na wniosek pełnomocnika pozwanego Sąd postanowieniem z dnia 7 grudnia r.

W opinii datowanej na 9 lutego r. Doznane urazy pozostają w ocenie biegłego w związku z wypadkiem z dnia 25 października r. Zgłaszane dolegliwości bólowe powód ocenia na w skali VAS.

Badaniem przedmiotowym stwierdzono ograniczenie ruchomość stawu barkowego i łokciowego prawego w stopniu umiarkowanym. W ocenie Sądu opinie biegłych z zakresu ortopedii i traumatologii mogły stanowić podstawę do czynienia ustaleń faktycznych w sprawie.

Opinie wydane zostały po bezpośrednim badaniu powoda, a do dyspozycji biegłych pozostawała pełna dokumentacja lekarska Orzecznictwo stawu naramiennego ostatnich kilku lat.

Wnioski biegłych są jednoznaczne, właściwie uzasadnione, pomimo posługiwania się terminologią medyczną biegli uczynili to w sposób pozwalający na prześledzenie ich toku rozumowania.

Pełnomocnikowi pozwanego nie udało się wzruszyć zasadniczych wniosków opinii, jego argumentacja ma dowolny charakter, a zarzucając biegłemu J. Strona pozwana starała się wykazać, że stan stawu łokciowego i barkowego prawego powoda jest efektem tylko i wyłącznie postępujących z biegiem czasu zmian zwyrodnieniowych.

Biegli przy wydawaniu opinii uwzględnili okoliczności tego rodzaju. W dniu 10 października r. Decyzją z dnia 28 października roku powodowi przyznano rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy w wysokości 1.

  • I C /18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku
  • I C /14 - Wyrok Sądu Rejonowego w Ostrołęce
  • W motywach rozstrzygnięcia Sąd Okręgowy ustalił, że powód w dniu 14 lipca r.

Powód w wyniku wypadku doznał trwałych obrażeń i aktualnie występują u niego ograniczenie ruchomości stawu barkowego prawego, zanik obręczy barkowej prawej znaczny zanik mięśnia naramiennego, mięśni nad i podgrzebieniowych łopatkizaburzenia czucia powierzchniowego kończyny górnej prawej o zmiennym charakterze oraz osłabiona siła mięśniowa kończyny górnej prawej. Powód ma liczne blizny pooperacyjne oraz uszkodzenie aparatu więzadłowego kolana i niestabilność kolana lewego, która będzie wymagać leczenia operacyjnego.

Utrzymuje Lomit zranic nerke

Stan powoda w tym zakresie jest trwały, nie ulegnie zasadniczej poprawie. Powód stał się osobą niesamodzielną, nie jest w stanie wykonywać pracy operatora koparki tak jak przed wypadkiem.

Powód podejmował próby pracy w charakterze ochroniarza, lecz ze względu na ograniczenia zdrowotne nie był w stanie sprostać tej pracy. Powód nie potrafi pogodzić się ze swoją sytuacją, z faktem, iż stał się kaleką i osobą zależną od innych. Nie jest w stanie wykonywać pracy oraz funkcjonować w sposób, do którego przywykł przed wypadkiem.

Powód był sprawny fizycznie, jeździł na rowerze, na snowboardzie, pływał, a przede wszystkim pasjonował się motocyklami i brał udział w zlotach motocyklowych.

Po wypadku powód załamał się psychicznie i korzystał z pomocy poradni zdrowia psychicznego, a także był dwukrotnie tj. Zdiagnozowano u niego zaburzenia adaptacyjne depresyjne nawracające, z zaburzeniami snu, obniżonym nastrojem i sprawnością fizyczną. Rokowania w zakresie poprawy stanu psychicznego są niepewne z uwagi na brak poprawy w stanie fizycznym powoda i brak perspektyw powrotu do poprzedniego sposobu funkcjonowania. Powód stał się kaleką wycofał się z życia towarzyskiego, stał się nerwowy, drażliwy, zażywa leki uspokajające.

Zgodnie z dyspozycją art. Moc dowodowa oznacza siłę przekonania uzyskaną przez sąd wskutek przeprowadzenia określonych środków dowodowych na potwierdzenie prawdziwości lub nieprawdziwości twierdzeń na temat okoliczności faktycznych, istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy.

Wiarygodność zaś decyduje o tym, czy określony środek dowodowy, ze względu na jego indywidualne cechy i obiektywne okoliczności, zasługuje na wiarę vide: wyroki: SA w Poznaniu z Przyjmuje się, że ramy swobodnej oceny dowodów muszą być zakreślone wymaganiami prawa procesowego, doświadczenia życiowego, regułami logicznego myślenia oraz pewnego poziomu świadomości prawnej, według których sąd w sposób bezstronny, racjonalny i wszechstronny rozważa materiał dowodowy jako całość, dokonuje wyboru określonych środków dowodowych i ważąc ich moc oraz wiarygodność, odnosi je do pozostałego materiału dowodowego vide: uzasadnienie wyroku SN z Natomiast ocena dowodów jest oceną wszechstronną jeśli została przeprowadzona z uwzględnieniem wszystkich dowodów przeprowadzonych w postępowaniu, jak również wszelkich okoliczności towarzyszących przeprowadzaniu poszczególnych dowodów i mających znaczenie dla oceny ich mocy i wiarygodności vide: wyrok SN z W ramach podniesionego zarzutu apelacja pozwanego Dla odniesienia się do tak postawionego zarzutu trzeba wskazać, Orzecznictwo stawu naramiennego aby skutecznie podważyć dokonaną przez sąd ocenę dowodów należy wykazać jurydycznymi argumentami, iż ocena ta urąga zasadom logicznego rozumowania albo doświadczenia życiowego względnie nie jest wszechstronna w powyżej naprowadzonym znaczeniu.

Nie jest wystarczające przekonanie skarżącego o odmiennej wadze doniosłości poszczególnych dowodów i przedstawienie odmiennej oceny, nawet jeśli dokonana przez skarżącego ocena dowodów również nie uchybiała zasadom logiki i doświadczenia życiowego.

Tylko bowiem wykazanie, że ocena dowodów dokonana przez sąd jest rażąco wadliwa i sprzeczna z zasadami logiki i doświadczenia życiowego uzasadnia uznanie, iż ocena dokonana przez Orzecznictwo stawu naramiennego wykracza poza ramy zakreślone dyspozycją art.

Przenosząc te rozważania na grunt niniejszej sprawy wskazać należy, iż sąd I instancji odmówił waloru wiarygodności zeznaniom wskazanego świadka jedynie w zakresie, w którym zeznał on, że zjawisko gołoledzi miało tak nagły charakter, że pozwany nie był w stanie go przewidzieć. Niezasadnie wskazuje apelacja, iż dowód ten nie podważa zakwestionowanych zeznań skoro dotyczy okresu jedynie do godz.

bol spinacza

Ostrzeżenie to powinno dla pozwanego być sygnałem, iż wystąpienie opadów powodujących gołoledź jest w tym okresie możliwe i stanowić asumpt do przygotowania się do usunięcia skutków ewentualnej gołoledzi.

Nie można uznać, iż skoro informacja o możliwych wystąpieniach opadów powodujących gołoledź była ogólnie dostępna, to jej wystąpienie stanowiło dla strony pozwanej zaskoczenie, tym bardziej, że tego rodzaju zjawiska pogodowe są w zimie na tych terenach normalne.

Ponadto zeznając o zaskoczeniu nagłymi opadami świadek nie tyle opisywał fakty ile przedstawiał swoją ocenę powstałej sytuacji. Można i należy przyjąć natomiast na podstawie treści Orzecznictwo stawu naramiennego świadka, iż on sam był zaskoczony faktem, iż zaczął podać marznący śnieg.

Po pierwsze skoro bezspornym jest, że w wyniku opadów powstało oblodzenie tak być nie mogło, po wtóre dowód ten obrazuje jedynie temperatury w W. W tej sytuacji wydaje się, że ocena wiarygodności tego dowodu dokonana przez sąd mieści się w ramach zakreślonych dyspozycją art.

Odnośnie natomiast weryfikacji dokonanej przez sąd meriti oceny mocy dowodowej dowodu z opinii biegłego wskazać na wstępie należy, że sąd nie może poczynić ustaleń sprzecznych z opinią biegłego, jeżeli jest ona prawidłowa i jeżeli odmienne ustalenia nie mają oparcia w pozostałym materiale dowodowym vide: wyrok SN z Podkreślić przy tym należy, że dowód z opinii biegłego jest dowodem specyficznym o tyle, że zawiera wiadomości specjalne, których sąd nie posiada.

W tej sytuacji przy ocenie mocy dowodowej takiego dowodu jako kryteria oceny sądu wskazać należy poziom wiedzy biegłego, podstawy teoretyczne opinii, sposób formułowania zawartego w opinii stanowiska, stopień stanowczości wyrażonego w opinii zdania, a także zgodność wniosków opinii z zasadami logicznego rozumowania i doświadczenia życiowego vide: wyroki SA: w Łodzi: z Kwestionując zatem moc dowodową dowodu z opinii biegłego strona powinna jurydycznymi argumentami wykazać, że bądź biegły nie posiada odpowiedniej wiedzy i doświadczenia zawodowego dla sporządzenia opinii w zleconym zakresie, bądź opinia nie zawiera podstaw teoretycznych, na których ją oparto lub jej wnioski są sprzeczne z uznaną podstawą teoretyczną dostępną Orzecznictwo stawu naramiennego z danej dziedzinybądź też wnioski opinii są sprzeczne z ustaleniami poczynionymi na potrzeby tej opinii wynikami badań biegłego albo wreszcie wnioski opinii nie zostały sformułowane jednoznacznie lub nie są stanowcze.

Podkreślenia wymaga, iż po sporządzeniu przez biegłego opinii i doręczeniu jej stronie pozwanej, ta — będąc reprezentowana przez fachowego pełnomocnika — nie przedstawiła wobec tego dowodu żądnych zarzutów i zastrzeżeń.

I C 760/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku

Kwestionowanie tej opinii obecnie przez pryzmat jej rzetelności nie może przynieść spodziewanych przez skarżącą efektów. Przy tym wbrew twierdzeniu apelacji opinia została sporządzona nie tylko w oparciu o wywiad z powodem ale i dokumentację lekarską powoda Orzecznictwo stawu naramiennego osobiste badanie przez biegłego. Analiza treści tego dowodu wskazuje, iż bez naruszenia reguł art. Prowadzi to do wniosku, iż zarzut naruszenia art.

Konkludując ten wątek rozważań wskazać należy, że wbrew ocenie skarżącego sąd I instancji nie dokonał wadliwej oceny dowodów, a przy tym ustalenia stanu faktycznego mają swe oparcie w treści dowodów uznanych za wiarygodne i posiadające moc dowodową, co powoduje, że ustalenia te jawią się jako niewadliwe.

Wreszcie niezasadnie zarzuca apelacja sądowi meriti wadliwe ustalenia faktyczne w zakresie ustaleń, iż skutkiem upadków powoda był uraz stawu barkowego oraz, iż w czasie zdarzenia tylko jeden pracownik pozwanego odśnieżał teren należący do hotelu.

Skutek upadków powoda w postaci urazu stawu barkowego potwierdza dowód z opinii biegłego, a fakt, iż powód po zdarzeniu pozostał w hotelu i uczestniczył w zabawie sylwestrowej ustalenia tego nie wyklucza.

Uzasadnienie faktyczne W dniu 5 grudnia r. W uzasadnieniu pozwu wskazano, że w dniu 25 października r.

Nie był to bowiem uraz tego rodzaju, iż wymagał natychmiastowej interwencji lekarskiej. Trudno też zarzucić powodowi, iż nie zrezygnował z opłaconych atrakcyjnych wczasów w celu podjęcia natychmiast leczenia, skoro z dowodów zebranych w sprawie nie wynika by natychmiastowe leczenie było konieczne czy to z uwagi na charakter urazu czy dolegliwości odczuwane przez powoda.

Z kolei z ustaleń sądu nie wynika, iż pozwany zatrudniał tylko jednego pracownika do prac porządkowych, jednakże z dowodów zebranych w sprawie nie wynika, by poza jednym z nich inni wykonywali w tym czasie czynności związane z odśnieżaniem i odmrażaniem terenu hotelowego, ani też apelacja na takowe dowody nie wskazuje. Zatem sąd odwoławczy ustalenia te akceptuje i przyjmuje za własne.

Niezasadnie obie apelacje zarzucają sądowi naruszenie art.

Sąd dokonał ustaleń w zakresie kosztów wykonania zabiegu operacyjnego powoda w kilku prywatnych placówkach służby zdrowia, gdzie zabiegi te wykonywane są odpłatnie, na podstawie dowodu z cennika jednej z placówek oraz korespondencji mailowej powoda z pozostałymi placówkami.

Pozwoliło to na ustalenie — w zgodzie z treścią tych dowodów - iż koszty które musiałby ponieść powód za wykonanie zabiegu operacyjnego, pobyt w szpitalu i niezbędną po zabiegu rehabilitację kształtują się na poziomie od zł do 16 zł.

Ustalenie zatem Orzecznictwo stawu naramiennego z tytułu kosztów takowego zabiegu na uśrednionym poziomie 13 zł nie naruszyło dyspozycji art. Ustalenie odszkodowania w powyższej kwocie nie nastąpiło bowiem na podstawie tego przepisu lecz w oparciu o analizę wskazanych wyżej dowodów. Przechodząc do analizy zarzutów naruszenia prawa materialnego oraz dokonując z urzędu ponownej subsumcji ustaleń faktycznych sprawy pod obowiązujący stan prawny wskazać należy, że zarzut naruszenia art.

W świetle tego przepisu w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę Orzecznictwo stawu naramiennego na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.

Zaskarżonym wyrokiem sąd uznał, iż do kosztów tych należy zaliczyć koszty przyszłego leczenia operacyjnego powoda polegającego na artroskopowym usunięciu istniejących uszkodzeń w stawie barkowym. Oczywiście koszty leczenia stanowią szkodę powoda powstałą na skutek upadku. Żądanie zwrotu kosztów leczenia mieści się w prawnym roszczeniu Plyty w stawach srodki ludowe odszkodowanie, obejmującym wszelkie koszty wynikłe z uszkodzenia ciała, a więc zarówno te jednorazowo wynikłe z konieczności zakupu potrzebnego sprzętu medycznego, jak też te cykliczne, wynikające z zakupu lekarstw, opłacenia wizyt lekarskich, prowadzonej rehabilitacji, zakupu paliwa na konieczne przejazdy itp.

W skład kosztów wynikłych z powodu uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, o których mówi art. Zobowiązany do naprawienia szkody ma zatem obowiązek zwrócić poszkodowanemu wszelkie poniesione szkody.

  • II C /18 Szczegóły orzeczenia - System Analizy Orzeczeń Sądowych - SAOS
  • Treść orzeczenia II Ca 44/18 - Portal Orzeczeń Sądu Okręgowego w Bielsku Białej
  • Spółce Akcyjnej z siedzibą w S.

Jeśli natomiast chodzi o wydatki przyszłe na leczenie, uwzględnienie roszczenia poszkodowanego, skierowanego przeciwko zobowiązanemu do naprawienia szkody, o wyłożenie z góry sumy potrzebnej na koszty leczenia jest niezależne od tego, czy poszkodowany dysponuje odpowiednimi środkami własnymi na pokrycie wskazanych wyżej kosztów oraz czy jest objęty systemem finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych, chyba, że strona zobowiązana do naprawienia szkody wykaże, że koszty leczenia poszkodowanego zostaną pokryte w całości ze środków publicznych, w tym także przyznawanych w ramach szczególnych procedur obejmujących także decyzje uznaniowe uprawnionych podmiotów vide: wyrok SN z Przy tym przepis art.

Najpierw jednak powód musi dowieść faktów tworzących jego prawo podmiotowe art. Orzecznictwo stawu naramiennego wtedy pozwanego obciąża dowód, że nie jest to suma mu potrzebna na koszty leczenia, ponieważ mogą być one pokryte ze środków publicznych vide: wyrok SA w Lublinie z 7. Podsumowując te rozważania w sprawie niniejszej dla uznania zasadności powództwa powód powinien wykazać, iż leczenie operacyjne jest konieczne dla uzyskania poprawy stanu zdrowia utraconego wskutek wypadku, zaś pozwany w przypadku dowiedzenia tej okoliczności powinien wykazać, iż leczenie operacyjne powoda nie musi wiązać się z koniecznością poniesienia dochodzonych wydatków albowiem ewentualny zabieg operacyjny może zostać zrealizowany w ramach ubezpieczenia zdrowotnego powoda ze środków publicznych.

Z ustaleń sprawy w sprawie niniejszej wynika, iż zabieg operacyjny powoda jest konieczny dla uzyskania poprawy stanu zdrowia. Z drugiej strony nie sposób nie zauważyć, iż od feralnego zdarzenia upłynęło już ponad 8 lat, w tym czasie powód nie poddał się temu zabiegowi, normalnie funkcjonuje, bez żadnych ograniczeń wykonuje czynności zawodowe i z zakresu życia codziennego.

Ćwiczenia na staw ramienny

Z opinii biegłego wynika, iż ograniczenia wynikające z doznanego uszkodzenia ciała ograniczają się do problemów z umyciem pleców i szyi czy spania na lewym boku, a w zakresie czynności zawodowych powodują niemożność reanimacji pacjentów, gdyby tego potrzebowali powód jest lekarzem.

To powoduje, iż wspomniany zabieg operacyjny należy raczej zaliczyć do kategorii leczenia celowego lecz nie koniecznego dla uzyskania poprawy stanu zdrowia powoda. Nawet jednak przy przyjęciu, iż jest to leczenie konieczne pozwani wykazali dowodowo, iż koszty zabiegu operacyjnego mogą zostać poniesione ze środków publicznych. Z ustaleń sprawy wynika bowiem, iż powód otrzymał skierowanie na operację w dniu 7.