Rheumatoidal Zapalenie stawow Finger Hands Folk Remedies

Lecznicze właściwości drzewka, o których nie miałaś pojęcia Zapewne wielu z Was zna taką doniczkową roślinkę jaką jest drzewko pieniędzy Crassula. Bezsenność jest problemem ogólnoświatowym i coraz więcej ludzi codziennie walczy z zasypianiem.

Przy coraz dłuższym średnim wieku życia, choroba zwyrodnieniowa stawu siodełkowatego kciuka staje się problemem o coraz większym znaczeniu medycznym i społecznym. Niesprawność ręki, wynikająca z upośledzenia funkcji kciuka, to dotkliwe ograniczenie samoobsługi w starszym wieku, tym bardziej, że schorzenie ma charakter przewlekły i postępujący.

Artroza, lub także zamiennie używane określenie osteoartroza, to choroba zwyrodnieniowa stawów, schorzenie reumatyczne o charakterze niezapalnym. Dochodzi w niej najpierw do zużycia i uszkodzenia chrząstki stawowej, a wtórnie do zapalenia i stopniowo postępującego zniekształcenia i zniszczenia stawu 3.

Chorobie towarzyszy ból i ograniczenie ruchomości, zależne od stopnia zaawansowania zmian. Początkowo są to tylko dolegliwości bólowe powysiłkowe i poprzeciążeniowe, często samoustępujące. Faza początkowa choroby podlega leczeniu zachowawczemu z dobrym efektem.

Zaawansowana choroba zwyrodnieniowa, ze wszystkimi jej objawami, wymaga leczenia operacyjnego, którego celem jest zniesienie bądź ograniczenie dolegliwości bólowych, poprawa ruchomości i stabilności I stawu śródręczno-nadgarstkowego i wzrost siły i precyzji chwytu. Torebka stawowa i dostęp. Osteotomia kości czworobocznej większej. Usunięcie kości. Wskazania do artrodezy stawu są bardzo ograniczone i dlatego jest ona rzadko przeprowadzana.

Ograniczają się one głównie do młodych, ciężko pracujących rękoma kobiet z artrozą pourazową 5. Wyniki odległe protezoplastyki częściowej i całkowitej stawu są także gorsze w porównaniu do trapezektomii w różnych jej wariantach 6. Protezoplastyka prowadzi co prawda do znacznego ograniczenia dolegliwości bólowych, ale w dłuższej perspektywie czasowej powikłaniem jej jest często podwichnięcie lub zwichnięcie I kości śródręcza na skutek odczynu błony maziowej na obcy materiał 7.

Pierwsze doniesienie o resekcji kości czworobocznej większej jako metodzie leczenia choroby, pochodzi z roku 8. Następstwem usunięcia kości czworobocznej większej jest bardzo często skrócenie I promienia ręki, co prowadzi do niestabilności i osłabienia kciuka.

Dlatego też zostały wprowadzone i upowszechnione w międzyczasie różne metody leczenia operacyjnego, których istotę stanowi trapezektomia z następczą interpozycją tkanek własnych albo podwieszenie — umocowanie I kości śródręczna na ścięgnie w celu uniknięcia jej proksymalizacji 9. W krajach, w których ograniczono sprzedaż leków przeciwbólowych dostępnych bez recepty, istotnie spadła częstość występowania nefropatii analgetycznej.

Rheumatoidal Zapalenie stawow Finger Hands Folk Remedies jak bole stawy i co

Schorzenie najczęściej dotyka kobiet około U większości pacjentów z nefropatią analgetyczną stwierdza się nadciśnienie tętnicze, niecharakterystyczne bóle okolicy lędźwiowej, nawracające infekcje dróg moczowych, okresowo krwiomocz. NLPZ hamują wytwarzanie prostaglandyn, które wspomagają utrzymywanie perfuzji nerek u pacjentów ze zmniejszonym przepływem krwi przez nerki oraz zmniejszoną objętością krwi krążącej.

Czujność i wczesne rozpoznanie jest niezwykle istotne, ponieważ choroba najczęściej rozwija się bezobjawowo. Nieprawidłowości w badaniach laboratoryjnych mogą być wykrywane przypadkowo podczas badań wykonywanych z innych powodów. Zbyt późne rozpoznanie może doprowadzić do rozwoju przewlekłej niewydolności nerek i konieczności dializoterapii, a nawet transplantacji nerek.

Słowa kluczowe: nefropatia analgetyczna, ostre cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek, przewlekłe cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek, martwica brodawek nerkowych. NSAIDs abuse involves increased risk of analgesic nephropathy.

In countries where OTC drugs selling was restricted, incidence of analgesic nephropathy fell significantly.

Those the most exposed are women of around 40, suffering from headache, menstrual pain or aching joints. The majority of patients suffering from analgesic nephropathy have arterial hypertension, untypical pain in the loins, recurrent infections of urinary tract or recurrent haematuria.

NSAID s curb production of prostaglandins, which facilitate kidney perfusion in patients with reduced kidney perfusion and reduced amount of circulating blood. Vigilance and early diagnosis are extremely important due to frequent possible asymptomatic stages in the development of the disease. Abnormality in test results might be identified incidentally during tests performed for other reasons.

Late diagnosis might cause the development of kidney failure and result in a need for dialysis or even kidney transplant. Key words: analgesic nephropathy, acute interstitial nephritis, chronic interstitial nephritis, renal papillary necrosis. Wstęp Większość leków ordynowanych przez lekarzy, jak również tych dostępnych bez recepty może powodować działania uboczne, w tym mieć niekorzystny wpływ na funkcję nerek. Bardzo ważne jest to, aby zarówno lekarze, jak i pacjenci mieli świadomość, że żaden lek, który stosują, nie pozostaje bez wpływu na Leczenie stawow, gdzie jest lepsze narządy i układy.

Wyróżniono grupę czynników ryzyka, które zwiększają prawdopodobieństwo uszkodzenia nerek w przypadku stosowania leków o potencjalnym działaniu nefrotoksycznym. Do najlepiej poznanych należą: podeszły wiek, upośledzenie funkcji nerek, wcześniejsze choroby nerek, niewydolność wątroby, niewydolność serca, odwodnienie, zaburzenia elektrolitowe [1, 2, 8].

Leki z grupy NLPZ hamują w nerkach syntezę prostaglandyn oraz powodują wazokonstrykcję naczyń doprowadzających krew do nerki. Nadużycie lub przewlekłe zażywanie leków przeciwbólowych może powodować uszkodzenie nerek w postaci ostrego cewkowo-śródmiąższowego zapalenia nerek, przewlekłego cewkowo-śródmiąższowego zapalenia nerek oraz martwicy brodawek nerkowych [2 4].

Według jednej z teorii, głównym czynnikiem wpływającym na rozwinięcie nefropatii analgetycznej jest codzienne, wieloletnie zażywanie co najmniej dwóch leków przeciwbólowych, szczególnie jeśli występują w połączeniu z kofeiną lub kodeiną, ponieważ mogą powodować Rheumatoidal Zapalenie stawow Finger Hands Folk Remedies psychiczne i w konsekwencji nadużywanie tych leków. Według innych, wystarczające może być używanie jednej substancji aktywnej, jeśli spełniony jest warunek wieloletniego zażywania [2, 8].

Do roku do nefropatii analgetycznej dochodziło na skutek nadużywania fenacetyny. Objawy Nefropatią analgetyczną zagrożone są głównie osoby cierpiące z powodu przewlekłych zespołów bólowych głowy, stawów, bólów miesiączkowychosoby uzależnione od alkoholu, nikotyny, również osoby z objawami depresji, zwłaszcza z towarzyszącymi dolegliwościami somatycznymi, czyli w szczególności osoby po Większość pacjentów z rozpoznaną nefropatią analgetyczną ma powyżej 45 lat [8, 10].

Należy pamiętać o osobach w starszym wieku, ponieważ przewlekłe zażywanie diuretyków, współistnienie nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, utajonej niewydolności ne- 7 J. Kuźniar-Placek, A. Jaroszyński Nefropatia analgetyczna rek czy odwodnienia są znanymi czynnikami rozwoju nefropatii po zażyciu NLPZ [5, 6]. Choroba najczęściej rozwija się bezobjawowo. Nieprawidłowości w badaniach laboratoryjnych mogą być wykrywane przypadkowo podczas badań wykonywanych z innych powodów [9].

U znacznej części pacjentów stwierdza się nadciśnienie tętnicze. Okresowo chorzy mogą skarżyć się na niecharakterystyczne bóle w okolicy lędźwiowej, zazwyczaj o niewielkim nasileniu. Występowanie bólu w okolicy lędźwiowej zwykle jest powodem zażywania kolejnej dawki leku przeciwbólowego.

Objawami niespecyficznymi zgłaszanymi przez pacjenta mogą być: bóle głowy, łatwa męczliwość, osłabienie, zmniejszenie tolerancji wysiłku, utrata masy ciała, nykturia, poliuria, obrzęki, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, łatwe siniaczenie, krwawienia. Niestety ze względu na utajony przebieg często pierwszym objawem jest przewlekła choroba nerek, czasami już w schyłkowym stadium [3, 4, 10]. W przypadku ostrej nefropatii cewkowo-śródmiąższowej pierwsze objawy rozpoczynają się około 15 dni po rozpoczęciu stosowania leku 2 40 dni i są to: gorączka, wysypka zmiany skórne występują jednocześnie z reakcją nadwrażliwości w nerkach oraz eozynofilia.

Rheumatoidal Zapalenie stawow Finger Hands Folk Remedies bolesne stawy i miesnie rak Co robic

Wśród objawów bezpośrednio związanych z odczynem cewkowo- -śródmiąższowym może wystąpić oliguria oraz ból w okolicy lędźwiowej. W analizie moczu stwierdza się: hematurię, leukocyturię i niewielki białkomocz.

Czasami mogą pojawić się objawy ostrej niewydolności nerek: oliguria oraz zwiększone stężenie kreatyniny [3, 4, 10]. Przewlekła nefropatia analgetyczna jest powoli postępującym upośledzeniem funkcji nerek, która może występować pod postacią przewlekłego cewkowo-śródmiąższowego zapalenia nerek lub martwicy brodawek nerkowych [3, 4, 10].

Nefropatia analgetyczna zwiększa ryzyko rozwoju odmiedniczkowego zapalenia nerek, kamicy nerkowej, a także nowotworu dróg moczowych [3, 4, 10]. Częstość występowania nowotworu pęcherza moczowego jest szczególnie wysoka we wschodniej Europie, w tym w Polsce [11]. Rozpoznanie Rozpoznanie nefropatii analgetycznej stawia się na podstawie wywiadu dotyczącego stosowanych leków również tych Piśmiennictwo dostępnych bez recepty, należy uzyskać informacje na temat lekarstw zleconych przez różnych specjalistówobjawów zgłaszanych przez pacjenta oraz wyników badań dodatkowych [9].

W wykonanej analizie moczu można stwierdzić zmniejszony ciężar właściwy moczu, obecność leukocytów, białka, glukozy.

Posiew moczu jest jałowy. W badaniach biochemicznych może pojawić się podwyższone stężenie kreatyniny [10]. W USG jamy brzusznej stwierdza się nerki o nierównych obrysach, które w miarę rozwoju przewlekłej nefropatii analgetycznej stają się małe.

Częstym obrazem są zwapnienia w brodawkach nerkowych. Wystąpienie martwicy brodawek nerkowych może mieć burzliwy przebieg, przypominający posocznicę lub zdecydowanie częściej przebieg utajony, przez długi czas bezobjawowy [3, 4]. Leczenie Podstawowym postępowaniem jest usunięcie przyczyny. W przypadkach ostrych zwykle do osiągnięcia poprawy i ustąpienia objawów wystarczy odstawienie leku.

Poza tym stosuje się leczenie objawowe, czyli wyrównanie zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej, leczenie przeciwobrzękowe, przeciwnadciśnieniowe. Część pacjentów wymaga stosowania przewlekłej dializoterapii, a nawet przeszczepu nerki. Ponieważ rozpoznanie nefropatii analgetycznej jest związane z większym ryzykiem rozwoju nowotworu w drogach moczowych, konieczne jest kontrolne wykonywanie USG nerek co 6 miesięcy [3, 4, 6].

Podsumowanie Leki przeciwbólowe należą do najczęściej stosowanych leków przez pacjentów. Trzeba pamiętać o tym, aby ich ordynowanie dotyczyło wyłącznie tych przypadków, które bezwzględnie tego wymagają, szczególnie u chorych obciążonych zwiększonym ryzykiem wystąpienia nefropatii analgetycznej. U pacjentów, którzy przewlekle stosują leki przeciwbólowe, istotne jest okresowe monitorowanie funkcji nerek oraz czujność na zgłaszane objawy, również te niespecyficzne, ale mogące sugerować wystąpienie zaburzeń funkcji nerek.

Dlatego bardzo ważna jest współpraca lekarza rodzinnego i pacjenta oraz edukacja chorego w zakresie stosowanych przez niego leków, zwłaszcza tych, które może kupić bez recepty.

Mechanisms of herb-induced nephrotoxicity. Śródmiąższowe zapalenie nerek. W: Szczeklik A, red. Choroby wewnętrzne. Kraków: Medycyna Praktyczna; Kokot F. Nefropatia analgetyczna.

 • Przyczyna bolu i stawow
 • Early diagnosis and treatment of rheumatoid arthritis in primary health care - PDF Free Download
 • Często zadawane pytania FAQ Czym jest licencja typu royalty-free?
 • Need to rehydrate?
 • YOGADROP, Autore presso Yogadrop - Pagina 28 di 66
 • Zidentyfikowanie stawow podtrzymuje rece
 • Artroza stawow lokciowych srodki ludowe

W: Kokot F, red. Acute kidney injury: global health alert. Analgesic nephropathy.

 • Bol miesni i stawach leczenia
 • YOGADROP, Autore presso Yogadrop - Pagina 28 di 66
 • Но Макс, - проговорил Ричард, - как они могли предвидеть _все_, что мы сделаем.
 • Вездеход миновал забор из десяти или двенадцати высоких жердей, связанных поверху, в середине и внизу проволокой.
 • 12 Nerv ideas | fizjoterapia, medycyna, masaż
 • Boli gnojowice
 • Artoza w stawach, co jest

Analgesic nephropathy and renal replacement therapy in Australia: trends, comorbidities and outcomes. A review of epidemiologic studie of nonnarcotic analgesic and chronic renal disease. Current concepts: analgesic nephropathy. Zmiany cewkowo-śródmiąższowe w kłębuszkowych chorobach nerek. Pol J Pathol ; 1 supl. Rak pęcherza moczowego współczesne zasady postępowania diagnostyczno-terapeutycznego. Staszica 13, Lublin Tel.

Po recenzji: r. Zaakceptowano do druku: r. Rozwój medycyny w zakresie farmakoterapii przynosi poza korzyściami płynącymi z ich stosowania również ryzyko ototoksyczności.

Problem dotyczy zarówno lecznictwa podstawowego i specjalistycznego. Materiał i metody. Swoisty charakter indukowanego ototoksycznie niedosłuchu wymaga monitorowania stanu słuchu w przypadku stosowania niektórych leków.

Józef Jethon Streszczenie Praca przedstawia możliwości leczenia operacyjnego choroby zwyrodnieniowej I stawu nadgarstkowo-śródręcznego. Wyniki odległe przedstawionego leczenia operacyjnego są bardzo zadowalające. Słowa kluczowe: zmiany zwyrodnieniowe I stawu nadgarstkowo-śródręcznego, trapezektomia, rekonstrukcja z użyciem ścięgna Summary Resection arthoplasty of the carpometacarpal joint of the thumb is considered to be most frequently used surgical treatment for arthrosis of the trapeziometacarpal joint. To avoid proximalisation and to improve stability of the first metarcapal, tendon-sling resectional atrhoplasties have gained general approvement.

Proste badania audiologiczne pozwalają zminimalizować lub wcześnie wykryć jego symptomy. Wśród ponad stu leków sklasyfikowanych jako potencjalnie ototoksyczne dostrzega się zróżnicowaną etiopatogenezę niedosłuchu, ale również pewne cechy wspólne. Ponadto zauważa się obiecujące mechanizmy bioprotekcyjne niektórych leków.

Early diagnosis and treatment of rheumatoid arthritis in primary health care

W perspektywie ogólnego zastosowania leków ototoksycznych podkreśla się istotną rolę lekarza pierwszego kontaktu w celu ochrony pacjenta przed niepożądanym efektem ich stosowania.

Słowa kluczowe: ototoksyczność, zapobieganie, minimalizowanie skutków. Summary Background. Medical development in the field of pharmacotherapy brings clear benefits of the latest medications application on the one hand, and on the other hand the risk of ototoxicity. It involves both the primary care and specialist treatment.

Material and methods. Specific nature of iatrogenically induced ototoxic hearing loss requires to screen the hearing conditions during pharmacotherapy treatment. Simple audiological tests allow to minimize or early detect possible ototoxic hearing loss symptoms. Currently, among more than a hundred medications classified as potentially ototoxic, the varied etiopathogenesis of hearing loss can be recognized, but there are also some common features.

Some promising bioprotective mechanisms of certain medications have been noted. In the general use of potentialy ototoxic medications the important role of the GP is emphasized, in order to Zapalenie wspolnej skrzyni the patient against side effect of their use.

 1. Posciel do bolu w stawach
 2. Health ideas | health, herbalism, natural cure for arthritis
 3. Bol w stawach lokciowych dloni
 4. Тьма была полной.
 5. Chondroityny i analogi glukozaminy
 6. Bol w stawach nerki
 7. Нет, но если хочешь, мы можем подготовить тебе новое бедро.
 8. Два октопаука не покидали своего места несколько часов.

Key words: ototoxicity, prevention, mitigation. Rozwój medycyny oraz przemysłu farmaceutycznego stworzył nowe zagrożenia i problemy w procesie farmakoterapii. W pewnych przypadkach zastosowanie zaawansowanych pod względem działania leków może stanowić zagrożenie w postaci ototoksyczności. Pierwsze doniesienia w piśmiennictwie medycznym z roku definiowały termin ototoksyczności, jako swoistą właściwość niektórych leków i substancji chemicznych powodującą przejściowe zmiany lub permanentną degenerację komórkową i upośledzenie czynnościowe ucha wewnętrznego [1, 2].

Problem kontrolowania ototoksyczności dotyczy zarówno leczenia specjalistycznego, jak i planowania leczenia na poziomie POZ. Należy zwrócić uwagę na fakt opieki postterapeutycznej w grupie osób po zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym. Zakończenie tego leczenia stanowi dopiero początek długoterminowego monitorowania stanu zdrowia pacjenta. Wiedza na temat ototoksyczności leków jest nie tylko potrzebna lekarzom specjalistom, mającym świadomość zagrożenia życia pacjenta z perspektywy jego ratowania, ale również lekarzom rodzinnym.

O ile nabyty niedosłuch odbiorczy włączając w to szumy usznetożsamy z trwałym uszkodzeniem ucha wewnętrznego może być wywołany przez infekcje i zakażenia, choroby wirusowe, związki toksyczne, hałas, udar czy uraz, o tyle ototoksyczne działanie leków wiąże się z ogólnoustrojowym zastosowaniem każdego z ponad sklasyfikowanych w ten sposób leków.

I choć ototoksyczne działanie gentamycyny znalazło swoje korzystne, pomocne i zasadne wykorzystane w leczeniu choroby Ménière a, to jatrogenne uszkodzenie ucha wewnętrznego stanowi problem nawet przy miejscowym stosowaniu tego typu leków w chorobach przewodu słuchowego zewnętrznego, ucha środkowego, przy występowaniu perforacji błony bębenkowej lub obecności drenu wentylacyjnego [3].

Jatrogenne działanie leków ma zróżnicowaną etiopatogenezę i, co jest ich wspólną cechą, jest wprost proporcjonalne do wielkości dawki, czasu trwania terapii, stężenia leku w surowicy krwi, szybkości i drogi podania, ogólnego stanu zdrowia, współwystępowania czynników szko- 9 B. Polski i wsp. Problem jatrogennej ototoksyczności leków stosowanych w codziennej praktyce lekarskiej dliwych, jednoczesnego stosowania innych leków niezależnie od kombinacji łączne działanie dwóch lub większej liczby leków ototoksycznych nasila ich toksyczny wpływ na narząd słuchunarażenia na hałas, genetycznej nadwrażliwości na aminoglikozydy, wieku zachorowania, płci i rasy pacjenta, trybu życia, wydolności nerek, a także indywidualnej wrażliwości.

Jednocześnie udało się w przypadku stosowania cisplatyny doświadczalnie wykazać protekcyjne działanie substancji, takich jak: amifostyna, preparaty wapnia, witamina E, kwas alfaiponowy, miłorząb japoński czy Ebselen [4, Rheumatoidal Zapalenie stawow Finger Hands Folk Remedies.

Nieodłącznym elementem leczenia za pomocą potencjalnie ototoksycznych środków farmakologicznych jest późniejsze monitorowanie i ocena sprawności narządu słuchu, w oparciu o badania impedancyjne, audiometrię tonalną, audiometrię tonalną wysokich częstotliwości oraz otoemisje akustyczne. Ototoksyczne uszkodzenie narządu ślimakowego objawia się głównie symetrycznym, obustronnym, trwałym, nieodwracalnym, sensoneuronalnym odbiorczymwysokoczęstotliwościowym niedosłuchem niejednokrotnie poprzedzonym wystąpieniem szumu usznego.

W początkowym stadium uszkodzenie słuchu dotyczy jedynie wysokich częstotliwości powyżej 8 khzktóry długo pozostaje niedostrzegalny dla chorego. Rzadko pogłębia się po zakończeniu leczenia, ale hipotetycznie może obejmować coraz niższe częstotliwości, upodabniając się w pewnym sensie do typowego presbycusis tzw.

Rheumatoid arthritis RA is a systemic, autoimmune, inflammatory disease of unknown etiology, characterized as a progressive disease, leading to joint destruction, physical activity limitation, disability and premature death. Early diagnosis and treatment are essential in achieving remission and prevention of RA complications.

Do pogłębiania niedosłuchu nie powinno się w szczególności dopuszczać przez wzgląd na ryzyko towarzyszącej deprywacji słuchowej i pozaślimakowych zaburzeń słuchu.

Z punktu widzenia opieki postterapeutycznej jest to tym bardziej ważne, by ustrzec pacjenta przed ewentualnym pojawieniem się niedosłuchu w trakcie leczenia chorób będących następstwem choroby nowotworowej oraz niepogłębiania już potencjalnie występującego niedosłuchu nabytego w trakcie leczenia onkologicznego.

O ile najlepszym modelem opieki nad pacjentem po leczeniu nowotworowym wydawałby się kontynuowanie leczenia w macierzystym, zapewniającym ciągłość opieki, oddziale onkologii, o tyle troska nad osobami wyleczonymi poza oddziałem, w oparciu o lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej wymaga wzmożonego zaangażowania, zainteresowania i doinformowania z ich strony [6].

Z uwagi na fakt, że ze względów praktycznych nie zawsze możliwe jest monitorowanie narządu słuchu i równowagi u każdego chorego otrzymującego lek ototoksyczny, istotne jest znaczenie ścisłych kontaktów lekarza z chorym bądź jego prawnym opiekunem. Ma to na celu przekazanie przez lekarza niezbędnych informacji o możliwym, ototoksycznym oddziaływaniu zastosowanego leku oraz zwrotnie, wczesne zgłaszanie przez chorego wszelkich objawów mogących poprzedzać uszkodzenie ucha wewnętrznego szumy uszne, zaburzenia równowagi, niedosłuch.

Grupy chorych najbardziej narażonych na ototoksyczne uszkodzenia ucha wewnętrznego, to osoby [7]: z upośledzeniem słuchu lub narządu równowagi stwierdzonym przed rozpoczęciem leczenia, zgłaszające objawy uszkodzenia narządu słuchu lub równowagi w trakcie leczenia, poniżej 3 r. Piśmiennictwo 1. Neomycin: results of clinical use in ten cases.

Ototoksyczność: niebezpieczeństwo farmakoterapii. Przydatność badań audiologicznych w aspekcie oceny ototoksyczności leków przeciwnowotworowych. Ototoksyczność: mechanizmy bioprotekcyjne. Współczesne spojrzenie na uszkodzenia słuchu spowodowane lekami. Niektóre są lepsze niż chemia! Zioła wnikają w stawy i przywracają chrząstkę.

Rheumatoidal Zapalenie stawow Finger Hands Folk Remedies z ktorych stawy palcow moga bolec

Sprawdź koniecznie jego właściwości. Pokrzywa zwyczajna to popularny chwast, który ma jednak niezwykłe właściwości. Już od dawna znajduje zastosowanie w medycynie ze względu na swoje wartości odżywcze i zdolności lecznicze.

Lecznicze właściwości drzewka, o których nie miałaś pojęcia Zapewne wielu z Was zna taką doniczkową roślinkę jaką jest drzewko pieniędzy Crassula. Roślina ta przyciąga sukces, bogactwo oraz dobrobyt. Jeśli jeszcze nie masz jej w swoim domu, pora na nowy zakup. Drzewko jest łatwe w pielęgnacji i pomaga na wiele schorzeń.